Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx .tabqae lawa’ if tainahthtla talutubla tafaditsiail aritlijnii’ talawahum tadafahkniaw .utahtilaahtla adnaluh / akijlib nimaw ,itainaahtla tabatramla if ainabsii’ / lahgutrubla ta’ataela ta’ajaw .itiwsatla nim tainahthtla talwajla if 8102 tafidum nukat na’ if iqahlaib aisur tazaf .talutubla nim nifidumla raithkiail tiwsatlil 0102 ribmasid 2 if hkiruiz if naawdue 22 umudat ytla afif taihdifnatla tanjalla tadique .aynabsa / lahgutrublaw akijlib / adnaluhaw aisuraw aritliknii’ :8102 madaqla tarukil malaela sakil ta’atae ebra fatamla tayahin if kanuh tanak ,iwhanla ahdah aalae .2202 mae ‘atae nim iyiburwu’la dahitiala laud tadaebatsia ilattlaibaw ,8102 mae durue nim naaijirdat )dhtmla tayaliwlaw nabaylaw ailarutsa( iyiburwu’la dahitiala jirahk nim tayiqabatumla htalahtla lawudla tabahasnia ,ita’ataela midqat tailamae lalihkaw .atalawahum meadil talasir midqat if taisinudnii’la tamukuhla talihsaf na’ deab 0102 riyarbif if afif labiq nim aisinudnii’ talawahum tadafaraw ,ita’arjii’la nim qihal tqaw if tabahasnia kiskamla nukalaw ,8102 madaqla tarukil malaela sakil ta’atae nadlub test tamadaq ,tayadibla if .mihitahalsam lijsatil 9002 riyarbif 2 aatah tainatawla taiemajla tanakaw ,9002 riyanay if 2202 w 8102 madaqla tarukil malaela sak tayiyahin tafaditsiail ta’ataela midqat ta’arjii’ ta’adab

1202 mae tarraqla sak aalii’ malaela sakib nuziyafla laha’atay fwasaw .ikinziwil datsii’ if uksum if uiluy 51 if tayiyahinla tarabumla maqutasaw .atanidam 11 if eaqat nikama’ 21 if tayarabum 46 hueumjam am bieal umitayas .maduqla tarukil malaela sak if taram lawa’il nalaejayas amnabaw adnulsya’ nim lk na’ nyh if ,itaeabatla eymj if takarahsumlil dihawla qirafla lizarablaw ,ainamla’ latab nae eafidla kilahd if amib ,4102 mae if talutubla nim tahksun rahka deub natailatatum natarabum naanaqiraf 02 rudhayas ,aqiraf 23 la nyab nimaw .ayiyaqlit lahaumla fidumla qiraflaw talahaumla taqabasumla lalihk nim ahudidhat mty naanaqiraf 13 umudat ,naayinataw naanaqiraf 23 tayiyahinla talutubla umudatasaw .ahif mukahatla nikmuy rafasla tqaw aalae zafihlil larwa’la labij brahg ,itayiburwu’la aisur if ih baelamla biealamla nim tadihaw lk ;6002 mae hdnum abburwu’ if dique yhdla malaela sak lawa’ hihdah nukatas .0102 ribmasid 2 if tafaditsiala ququh dalibla tahanam na’ deab ,8102 uiluy 51 aalii’ uinuy 41 nim aisur if irjat na’ rrqmla nimaw .afif if ‘adea’la tatibarrlil tainatawla lajirla qarif ahusafanut madaqla tarukil tailaud talutub ihaw ,12 la madaqla tarukil malaela sak ih 8102 madaqla tarukil malaela sak nukatasaw Perihal Piala Dunia 2018

0